Kandidáti

Dvůr Králové - seznam kandidátů do zastupitelstva

Ing. Jan Jarolím

44 let, starosta města, ANO 2011

Mgr. Alexandra Jiřičková

45 let, místostarostka města, bez politické příslušnosti

Ing. Jan Helbich

51 let, místostarosta města, ANO 2011

Ing. Jan Kříž

40 let, výkonný ředitel, ANO 2011

Jan Štípek

41 let, ředitel Městské policie Dvůr Králové nad Labem, ANO 2011

Jan Metelka

44 let, vedoucí stavebnin, bez politické příslušnosti

JUDr. Jana Špačková

34 let, advokátka, bez politické příslušnosti

Pavel Kraus

66 let, důchodce, bez politické příslušnosti

Vladimír Gluz

43 let, chovatel cizokrajných zvířat, ANO 2011

Jaroslav Kratěna

66 let, důchodce, bez politické příslušnosti

Mgr. Stanislav Ježek

41 let, učitel ZŠ, bez politické příslušnosti

Ing. Bc. Michal Šmíd

35 let, OSVČ podnikatel, bez politické příslušnosti

Ing. Michal Súkup

43 let, vedoucí oddělení IT a komunikace se ZP, bez politické příslušnosti

Mgr. Jiří Baier

45 let, učitel matematiky a TV, bez politické příslušnosti

Jan Pohl

45 let, strojník stavebních strojů, bez politické příslušnosti

Vasilis Teodoridis

65 let, podnikatel, bez politické příslušnosti

Tomáš Bořek

40 let, ředitel hotelu, bez politické příslušnosti

Martina Jarolímková

31 let, mateřská dovolená, ANO 2011

MUDr. Hana Volfová

MUDr. Hana Volfová, 59 let, lékařka, bez politické příslušnosti

Hana Sedláčková

66 let, marketingová manažerka, bez politické příslušnosti

Ing. František Čulík

62 let, statutární ředitel akciové společnosti, bez politické příslušnosti

Program

1.

Město pro aktivní život

... které podporuje sport a sportovce, sportovní kluby nebo aktivní i příležitostné cyklisty.

 • Vystavíme nové multifunkční hřiště s umělým povrchem v areálu letního stadionu.
 • Zajistíme další sportovní plochu v areálu města (v blízkosti Tyršova koupaliště).
 • Postupně zrekonstruujeme druhý bazén a toalety na Tyršově koupališti.
 • Budeme pokračovat v budování Labské cyklostezky i dalších cyklostezek ve městě – vytvoření okruhu kolem Labe (cyklostezka, bruslařská dráha).
 • Budeme aktivně podporovat výstavbu krytého bazénu v našem městě.
 • Zajistíme nové chlazení na zimním stadionu.
 • Zajistíme co nejširší zpřístupnění městských sportovišť veřejnosti – například otevřením letního stadionu pro širší veřejnost.
2.

Město angažovaných lidí

... které podporuje dobrovolné aktivity svých občanů, spolků a dalších organizací.

3.

Město pro rodiny s dětmi

... které aktivně podporuje nebo samo připravuje bydlení pro své obyvatele, zajišťuje dětem vzdělání v moderních a opravených školách a školkách a nabízí jim mimoškolní aktivity a kroužky v důstojných prostorách.

 • Vybudujeme sdílenou učebnu informatiky a robotiky pro žáky našich škol.
 • Revitalizujeme dopravní hřiště a otevřeme jej pro veřejnost (bruslaři, dětské hřiště apod.)
 • Zajistíme nové důstojné prostory pro Dům dětí a mládeže Jednička.
 • Masivně podpoříme bytovou výstavbu ve městě (podpora investorů i vlastní výstavba nových městských bytů).

4.

Město pro důstojný život seniorů

... které nabízí svým seniorům důstojné stáří a kvalitní systém sociálních služeb.

 • Dál budeme podporovat funkční systém poskytování sociálních služeb pro seniory v našem městě.
 • Provedeme další fáze rekonstrukce domu Žofie.
 • Zasadíme se o zřízení nového zdravotnického zařízení Královéhradeckého kraje v regionu.
5.

Město s otevřenou radnicí pro své občany

... které informuje své občany, zajímá ho jejich názor a konzultuje s nimi svůj rozpočet a plány svého dalšího rozvoje.
 
 • Umožníme občanům aktivně rozhodovat o využití zastupitelstvem určené části rozpočtu města (participativní rozpočet města).
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet města.
 • Zřídíme městský informační YouTube kanál.
 • Spustíme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva města.
6.

Město finančně zdravé

... které zodpovědně hospodaří s fi nančními prostředky, promyšleně je investuje a snaží se hledat ve svém provozu úspory.

 • Snížíme náklady na samosprávu (např. sestěhováním úředníků do vlastních nenájemných prostor).
 • I nadále budeme s finančními prostředky města zacházet zodpovědně a volné finanční prostředky budeme ukládat jako rezervu pro nenadálá vydání.
7.

Město vzdělané

 ... které nabízí kvalitní středoškolské a v budoucnu i vysokoškolské vzdělávání a podporuje spolupráci základních i středních škol a podnikatelských subjektů.

 • Podpoříme návrat vysokoškolského vzdělávání do našeho města.
 • Budeme dál aktivně bojovat o zachování a fungování gymnázia i střední školy informatiky a služeb.
 • Vytvoříme ve městě expozici textilního tisku.
8.

Město pro zdravý život

 ... které se bude prát o existenci městské nemocnice, bude bojovat o její další rozvoj a zachování rozsahu v ní poskytované péče i do budoucna.

 • Budeme dál bojovat o zachování rozsahu poskytované péče v Městské nemocnici.
 • Budeme nadále usilovat o realizaci výstavby operačních sálů, ale i o další nutné investice v areálu nemocnice.
 • Budeme dál finančně podporovat zajištění dětské pohotovosti v nemocnici.
9.

Město krásné a přívětivé pro turisty

 ... které nabízí různé možnosti trávení volného času a dovolené, město kulturní a opravené.

 • Dokončíme výstavbu malé okružní křižovatky u oční školy a navážeme rekonstrukcí silnice směrem do Vorlechu.
 • Budeme dál rozvíjet úspěšně nastartovanou spolupráci se studenty architektury dvou vysokých škol a zapojovat je do zpracování studií význačných lokalit v našem městě.
 • Vytvoříme oddechový prostor včetně sociálního zařízení v parku.
 • Budeme jednat s Povodím Labe o realizaci náplavek na Labi – odpočinkové a zábavní plochy pro obyvatele i turisty.
10.

Město bezpečné

... s fungující městskou policií, aktivními jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů, nadále spolupracující se všemi složkami integrovaného záchranného systému na nejvyšší úrovni a zabezpečované protipovodňovými opatřeními.

 • Dál budeme intenzivně pracovat na podpoře prevence kriminality u dětí a mládeže, ve spolupráci s městskou policií i školami.
 • Výrazně rozšíříme varovný, informační a monitorovací protipovodňový systém (hlásiče).
 • Nadále budeme rozvíjet a podporovat dobrovolné hasiče a výjezdové jednotky požární ochrany v Žirči a ve Verdeku.
 • Budeme pokračovat v obnově a rozšiřování kamerového systému Městského kamerového dohlížecího systému.
11.

Město zelené

 ... které se zároveň k zeleni chová zodpovědně.

 • Dál chceme ochraňovat životní prostředí, vést občany ke třídění odpadu a rozšířit areál sběrného dvora technických služeb.
 • Budeme se zodpovědně starat o zeleň v našem městě.
 • Budeme ozeleňovat plochy ve městě a zakládat nové aleje.
12.

Město jako dobré místo pro podnikání a město zaměstaneckých příležitostí

 ...které je otevřené investorům a novým zaměstnavatelům, jež rozšíří nabídky pracovních příležitostí pro své občany.

 • Budeme intenzivně pracovat na přivedení dalších investorů do našeho města a rozšiřování nabídky pracovních míst.
 • I v následujícím volebním období připravíme partnerství s dalším zahraničním městem a začneme pracovat na realizaci společných projektů.
13.

Město spolupracující a táhnoucí za jeden provaz

 ... kde skončily žabomyší války, je vyspělé zastupitelstvo a zodpovědná rada města, kde se aktivně spolupracuje se všemi, kteří o to projeví svůj zájem.

 • Budeme důsledně dodržovat přijatou strategii rozvoje města, průběžně ji aktualizovat, vyhodnocovat a doplňovat o další investice a položky.
 • Vytvoříme strategii rozvoje sportu ve městě i na další období a budeme se podle ní řídit.
 • Chceme ještě více v klíčových otázkách zapojit do diskuze kromě zastupitelů i občany města.
14.

Město s vyřešenými dlouholetými problémy

... které řeší, nebo vyřešilo problémy s nedostatkem alternativních pracovních příležitostí, s odpovídajícím stavem vodovodní a kanalizační sítě, a to i v okrajových částech (Žireč, Lipnice, Verdek), nebo s urovnanými dlouholetými spory s vlastníkem a provozovatelem čističky odpadních vod.

 • Vytipujeme a připravíme další plochy pro průmyslové zóny a přivedeme do nich investory a nové zaměstnavatele.
 • Uděláme všechno pro to, aby došlo k ukončení všech soudních sporů s majitelem a provozovatelem ČOV, a pokusíme se definitivně vyřešit problém vlastnictví ČOV města.
 • Budeme pokračovat v opravování vodovodních a kanalizačních sítí města, aby se co nejvíce v budoucnu eliminovaly ztráty vody.
 • Vyřešíme konečně letité dluhy města v oblasti jeho okrajových částí – chodníky a kanalizace v městských částech Žireč a Verdek.

Akce

Kontakt